REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Sitebuilders Finland Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 31.1.2018.

Rekisterinpitäjä
Nimi: Sitebuilders Finland Oy
Y-tunnus: 2007979-9
Osoite: Jääkärinkatu 6a, 00150 Helsinki
Puhelin: 050 9190 479

Rekisteristä vastaavan yhteystiedot
Nimi: Sitebuilders Finland Oy
Sähköposti info@sitebuilders.fi
Puhelin: 050 9190 479

Rekisterin nimi
Sitebuilders Finland Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

Rekisterin oikeusperuste ja käyttötarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

  • henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, tietoinen)
  • sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
  • rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde)

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään Sitebuilders Finland Oy:n ja rekisteröidyn yhteydenpitoon, asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon, laskutukseen, tekniseen tukeen, sekä palvelujen kehittämiseksi. Tietoja voidaan käyttää myös markkinointitarkoituksiin Suomen henkilötietolain mukaisesti.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin tietosisältö
Sitebuilders Finland Oy:n asiakasrekisteri sisältää mm. seuraavat tiedot:

  • henkilön nimi, asema,yritys/organisaatio, y-tunnus
  • yhteystiedot (osoite/puhelin/sähköpostiosoite)
  • laskutustiedot
  • www-sivustojen osoitteet
  • tiedot tilatuista paveluista ja niiden muutoksista
  • laskutustiedot
  • muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot

Tietoja säilytetään toistaiseksi ja ne poistetaan asiakkaan erillisestä, kirjallisesta pyynnöstä tai asiakassuhteen päätyttyä.


Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla tai sähköpostitse lähetetyistä viesteistä, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Muina tietolähteinä voidaan käyttää mm. yrityksen julkisia verkkosivuja, sekä ulkopuolisia palveluja kuten YTJ (Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä) : Asiakkaan Y-tunnus ja perustiedot sekä
Patentti ja rekisterihallituksen Yhdistysnetti: Asiakkaan rekisterinumero ja perustiedot.


Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille ellei tästä ole erikseen asiakkaan kanssa sovittu. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään aina huolellisesti ja luottamuksellisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet, sekä monivaiheisen tunnistautumisen. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisterissä olevalla on oikeus tarkastaa rekisteriin kirjatut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Hänellä on myös oikeus vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista ja puutteellisen tiedon täydentämistä. Edellämainitut pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti suoraan rekisterinpitäjälle, pyynnön lähettäjän on todistettava henkilöllisyytensä väärinkäytöksien estämiseksi. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus “tulla unohdetuksi” eli pyytää hänestä tallennettujen tietojen poistamista rekistereistä. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista tietyissä tilanteissa esim. tietojen käyttö suoramarkkinointitarkoituksessa. Edellämainitut pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti suoraan rekisterinpitäjälle, pyynnön lähettäjän on todistettava henkilöllisyytensä väärinkäytöksien estämiseksi. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).